جوشهای چرکی

جوشهای چرکی : دانه هایی ( بُثورات ) را که در اثر بسته شدن مجاری غدد چربی پوست در صورت، گردن، پشت، شانه ها و سینه بوجود می آیند جوش یا آکنه می گویند

فهرست